رقیب واقعی

در هر مسابقه لحظه ای وجود دارد که یک رکاب زن با رقیب واقعی اش روبرو می شود و پی می برد که رقیب واقعی، کسی نیست جز خودش. در درناک ترین و رنج آور ترین لحظه هایم روی دوچرخه، در کنجکاوترین حالت  هستیم و در این فکرم که هر لحظه چه پاسخی خواهد داد. آیا به عمیق ترین ضعف ام پی می برم یا عمیق ترین نقطه ی قوتم را پیدا خواهم کرد؟