پدر و مادر ، نقطه مراجعه کودک برای شناخت جنسیت خود