نکته ای برای خانوم هایی که فرزند دارند و از همسرشان جدا شده اند