ادم های کمی هستند در دنیا که واقعا می دانند از زندگی چه می خواهند