تلویزیون مانعی بزرگ برای پیشرفت

برآورد می شود که آمریکایی ها (12 سال به بالا)سالانه 1704 ساعت را صرف تماشای تلویزیون می کنند که میانگین آن 4/7 ساعت در روز است. ما حدود 30 درصد از زمان بیداری مان را مشغول تماشای تلویزیون هستیم؛ حدود 33 ساعت در هفته، بیش تر از یک روز کامل! که معادل دو ماه کامل تماشای تلویزیون در هر دوازده ماه زندگی مان است! وای! و مردم تعجب می کنند چرا نمی توانند در زندگیشان پیشرفت کنند؟