پایان مطالعه کتاب مهار ناشدنی

کلا دو تا کتاب این نویسنده داره و هر دو را خواندم و واقعا فکر میکنم کسانی که خسته و افسرده از نداشته هایشان هستند این کتاب بمبی از انرژی برای انها منفجر می کند