دقیقا مشخص کنید به چه دلیلی از خودتان انتقاد می کنید