بدون شرح

هرگز به خاطر مردم تغییر نکن.

حسین پناهی