تغییر احساسات این درخت تابستان ها سبز و زیباست و زمستان ها خشک و زیبا


ما هم مثل همین درختیم فقط سرحالیم ، شادی و خوشحالیمون زیباست و وقتی غم داریم و ناراحتیم ، اشک و سکوتمون زیباستسعی نکنیم خلافت طبیعت انسانیمون باشیم این قانون طبیعت و انسان هست گاهی سبز و گرم ، گاهی سفید و خشک