در کل کتاب خوبی بود و کمی موجب شد دیدم نسبت به برخی مشکلات زندگی زیباتر و کاربردی تر بشهپایان مطالعه کتاب مرداب روح