تغییر سخت است

به هر حال چیزی که مرا درباره ی این واقعیت بیش تر راغب می کند این است که اگر تغییر راحت بودو همه آن را انجام می دادن، برای من و شما خیلی سخت تر می شدکه سرتر از دیگران باشیم و آدم های فوق العاده موفقی شویم. معمولی بودن، راحت است. غیر معمولی بودن چیزیست که شما را از انبوه مردم جدا خواهد کرد.