اضطراب بخشی از زندگی همه انسان ها است ، از آن فرار نکنیم