تقدیر و تدبیر

هر لحظه تسلیمم، در کارگه تقدیر

آرام تر از آهو، بی باک ترم از شیر

هر لحظه که می کوشم در کار کنم تدبیر

رنج از پی رنج آید، زنجیر پی زنجیر

مولوی