1. تاثیر زخم های کودکی در اختلالات شخصیتی بزرگسالی