ضمیر ناخودآگاه کودکان در بزرگسالی هم برای آنها تعیین تکلیف می کند