کتاب خوبی بود هرچند آخر کتاب میتونست با معرفی راه کار به پایان برسه که اینطور نبود.

ولی تست آخر کتاب بسیار عالی بود.

تغییرات عمده ای در خودم اعمال خواهم کرد مخصوصا در زندگی درونیم

پایان کتاب زندگی نزیسته ات را زندگی کن