هدف زندگی و وظیفه جامعه


هدف زندگی تحقق یک انسان نمونه در هر یک از افراد است. هر موجود انسانی نیازهای عاطفی ، فکری و جسمی دارد که ارضای آنها برای رسیدن به سرنوشت غیرقابل اغماض است.