تلاش

خنده دار است هر چه بیشتر تلاش می کنم، خوش شانس تر می شوم.