مقصد

بهترین چیزی که برای شفاف ساختن قدرت اصلاحات کوچک می توانم مثال بزنماین است که هواپیمایی را تصور کنیدکه از لس آنجلس عازم نیویورک است. اگر نوک هواپیما فقط یک درصد از مسیر اصلی منحرف شود، وقتی هواپیما از باند فرودگاه لس آنجلس بلند می شود، تقریباً یک خطای نامشهود است.ولی در نهایت منجر به حدود 150 مایل انحراف از هدف اصلی خواهد شد و هواپیما جای نیویورک به آلبانی یا دوور خواهد رسید. این در مورد عادت های شما هم اتفاق می افتد. یک عادت بد که در همین لحظه خیلی بزرگ به نظر نمی رسد، سرانجام ممکن است شما را مایل ها از مسیرتان به سوی هدف ها و آن زندگی که آرزویش را دارید، دور کند.