دوست داشتن و علاقه بعدا به وجود نمیاید اگر اولش نیست