دلیل کند بودن زنان در آماده شدن نسبت به آقایان چیست؟