شوخ طبعی در مذاکرات جدی

خنده، شوخ طبعی و شیطنت آمیزی روند تفکر را آسان می کند و مثل روغن برای ماشین باعث می شود که بهتر کار کند.وقتی شوخی می کنید و سر به سر افراد می گذارید، شرایط را آرام و لذت بخش کرده و فضای مثبت ایجاد می کنید.شما و فردی که به او کمک می کنید، فاصله ها را از بین برده و بهتر می توانید با هم حرف بزنید و او حرف های شما را بهتر می پذیرد.سپس می توانید روی مسائل جدی تر تمرکز کرده و آن ها را تجویز کنید.

رهنمود: قبل از پرداختن به مسائل جدی و سنگین، اول یک شوخی درست و حسابی بکنید.