شتری رف لب رودخانه ای و شروع به نوشیدن آب کرد همان موقع روباهی از آن طرف رودخانه آمد و سوال کرد عمق آب چقدر هست میشه رفت آب خورد ؟ شتر گفت تا زیر زانو هست … روباه هم رفت تو رودخانه ولی نزدیک بود که غرق بشه گفت مگه نگفتی تا زیر زانو … شتر گفت تا زیر زانوی من نه زیر زانوی تو …   راه حال ها برای انسان های مختلف متفاوت است