دخترم ، اعتراف کن ، همیشه کسی هست که از تو بهتر باشد