قلب گشاده

دیروز یک نفر سوال جالبی مطرح کرد.

من پرسیدم چه سوالی؟

این سوال که: آیا من نگران این هستم که پس از مرگ فراموش شوم؟

خب؟ هستی؟

فکر نمی کنم من با کلی آدم سر و کار دارمکه ارتباط صمیمانه ای نیز با هم داریم.وقتی عشق وجود دارد،چگونه می شود پس از مرگ فراموش شد؟عشق یعنی زتده ماندن. عشق کلید چگونه زنده ماندن تو است پس از مرگ.

مثل یک آهنگ است - عشق کلید چگونه زنده ماندن تو است حتی پس از مرگ.

موری لبخند شیرین زد.

شاید. اما میچ، واقعا این صحبت هایی مه دارد رد و بدل می شود فقط مختص همین جاست؟یعنی تو هیچ وقت صدای من را در راه بازگشت به خانه ات نمی شنوی؟بعضی اوقات؟وقتی که تنهایی؟شاید داخل هواپیما؟شاید هم در اتومبیلت؟

من حرف او را تایید کردم، درست است.

پس تو مرا حتی پس از مرگم نیز فراموش نحواهی کرد.