بزرگی

ثقیلی آمد بالای دست بزرگی نشست، فرمود که ایشان را چه تفاوت کند، بالا یا زیر چراغند، چراغ اگر بالایی طلبد، برای خود طلب نکند، غرض او منفعت دیگران باشد. تا ایشان از نور او حظ یابند و اگر نه هر جا که چراغ باشد، خواه زیر، خواه بالا، او چراغ است که آفتاب ابدی است،ایشان اگر جاه و بلندی دنیا طلبند، غرضشان آن باشد که خلق را آن نظر نیست که، بلندی ایشان را ببینند، ایشان می خواهد که ، به دام دنیا، اهل دنیا را، صید کنند، تا به آن بلندی دگر ره یابند و در دام آخرت افتند.