در این پادکست به روند شکل گیری فردیت پرداختیم و شرحی به موضوعی که کتاب به آن اشاره کرده بود داشتیم .