رابرت الكس جانسون معتقد هست كه خوشبخت ترين #دختر ، دختري است كه با دريافت #احساس_امنيت از پدرش در كودكي پا به بزرگسالي ميزاره اينجوري ميتوني بقيه مسير را رشد فرديت را عادي تر طي كنه وگرنه يه رنج بسيار بزرگ براي نبود اين احساس خواهد كشيد ... عموما دختران #فمنيست ارتباطاي به شدت مخدوشي با پدرانشان داشتند و حالا كمپيني عليه مردان راه انداختند نه در جهت #رشد #زنان !