شرایط بدنی انسان باعث شکل گیری وضعیت فکری او می شود