افراد در جایی اسیرند که پدر و مادرانشان اسیر شده اند