سرنوشت آنچیزی که برای مهم است را برای ما به ارمغان می آورد