اتفاقی که برای جامعه بعد از ترک سنت ها و آموزه های قدیمی افتاد