دوران زندگی از نگاه قرآن

دنیا در این پنج مرحله است : دوران نوزادی که بازیچه است ، نوزاد سرگرم اسباب بازی هایش هست و بازی می کند ، از دوران نوزادگی که درامد و به دوران نوجوانی رسید ، دوران لهو است ؛ اهل سرگرمی است ، وقتی به دوران جوانی رسید ، مرحله زینت و اراستن و در برکردن لباس خوب و … ، وقتی از این مرحله گذشت و به مرحله کهولت رسید و سن از چهل بالا رفت دیگر خیلی به خود نمی رسد که لباس های خوب و فاخر در بر کند و بیاراید ، ولی به تفاخر سرگرم است ، به پست ، مقام ، جاه و القاب و امثال ذلک ، از این مرحله که گذشت دیگر سمتی در جامعه ندارد ، لقبی از جامعه دریافت نمی کند و پستی ندارد ، به تکاثر می پردازد ، تکاثر در اموال و اولاد و … و دنیا بیش از این پنج بخش نیست ///// واقعا تفسیر زیبایی بود از ایه ۲۰ سوره حدید