آیا می توانیم خودمان را برای عشقی صحیح آماده کنیم ؟