زندگی چیست ؟

زندگی یک آینه است؛ و ما در دیگران بازتاب چهره ی خودمان را می بینیم.