دوست داشتن یعنی انسان خود را بدون هیچ ضمانتی واگذارد