باید جانشین پدر و مادر در درون انسان ساخته شود

باید جانشین پدر و مادر در درون انسان ساخته شود