عاشق شدن و عاشق ماندن متفاوت است

عاشق شدن و عاشق ماندن متفاوت است