راه مقابله با ترس ، اقدام است

حتما داستان زندگی خیلی از انسان های موفق را شنیده اید که با یک شکست یا فقر یا نوعی فرورفتگی شدید همراه بوده است یا بهتر بگویم کدام انسان موفقی این مسیر را طی نکرده است ؟ شاید به عدد انگشتان دست باشد ولی چرا ؟؟

وقتی چیزی برای از دست دادن دارید اقدام نمی کنید این خاصیت روانی انسان است که مکانیزم ترس مانع از به خطر افتادن داشته های انسان می شود چون تمایل روانی هر انسانی در ابتدا به بقا است و بعد از آن به پیشرفت و رشد پس تا زمانی که حس بکنید هنوز می شود زندگی کرد دست به خیلی از خطرات نمی زنید که ممکن است شما را به رشد شدید مثل خیلی از انسان های موفق برساند .


راهکار چیه ؟؟؟ آب کم جو ، تشنگی آور بدست ، همین.