عمل به دانسته ها

سال ها بود که مرتب کتاب می خواندم. همه ی آن ها مرا تحت تاثیر قرار می دادند اما هیچ کاری جهت به مار بردن آن چه می خواندم انجام نمی دادم. پس به دنبال عقاید و نظریه های گوناگون باشید اما هر ایده ای را که می آموزید به کار ببندید. حتی اگر یک ایده ی مثبت بیاموزید و آن را به کار ببرید، از قدرت بیشتری برخوردار خواهید بود زیرا درخواهید یافت که افکارتان چگونه سرنوشت تان را تعیین می کنند و خود را اسیر سرنوشت نخواهید دانست.