ذهن را برای فکر کردن استفاده کنیم نه انبار اطلاعات