حتی افراد موفق هم بهانه ای داشتند که موفق نشوند ولی ...