کسی موفق است که اولین بار محصول را ارائه دهد

کسی موفق است که اولین بار محصول را ارائه دهد