اهمیت پرداختن به مطالبی که از دیگران در آن مسلط تری