ذهن مردم را چگونه از غم نان دور می کنند ، قدرت ها ؟