قبل از اینکه به کسی واژه دوستت دارم بگویی خوب فکر کن