آنانکه که بعد از تلاش مضطر شده اند ، نه آنانکه ...