منع به خواسته دل یا به حکم ؟

منع به خواسته دل یا به حکم ؟