انسان به امید اعتماد در جامعه زیست می کند

انسان به امید اعتماد در جامعه زیست می کند