آیا اعتقاد به نازی و اعتقاد به ادیان در یک راستا می باشد ؟